ENA “Tender” MW (white modifier)

ENA “Tender” MW (white modifier) – 5g
MADE IN: ITALY