ENA HRi intensive white spot (IWS)

ENA HRi intensive white spot (IWS)
MADE IN: ITALY